МАВРО ОРБИНИ
О "РАСШИРЕНИИ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО".
СЛАВЯНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

Текст взят c сайта semargl.me

Начало Знаменателства Имене Славянскаго.

Сіе имя Слави, или Славяне, не велми древнее вси спісатели новѣишіи согласуются, что Прокопіи Цесаріискіи [которыи опісалъ прежде 1170 лѣтъ воину Іустініана Царя съ Готдами. Гіорнандъ Аланъ, которыи пісалъ въ тоже время. они были первые, что помянули о имени Славянском:] еще и Бендъ, которыи пісалъ за сто лѣтъ прежде умаленія державства Рімскаго напісалъ же о Славянехъ. Птоломеи Александрянінъ во своеи осмои табліцѣ полагаетъ людеи Сулановъ, въ Сармаціи Европскои бліжнеи къ Фінномъ, которые были едінъ тоиже народъ со Славяны. И Петръ Марцеллъ въ зачатіи Варварскомъ глаголя о сіхъ Суланехъ, Славянехъ рече, яко суть люди отъ нынѣшніхъ зовоми Склавуны.

Истінна есть, яко имя сіе въ прошлыхъ временѣхъ, было въ пісаніяхъ ѕѣло испрокажено и развращенно. Греки и Італіане не разумѣюще знаменованія имене Славянінъ или Славінъ развратіли его въ Склавінъ [по руски неволнічіще] и въ Сілаво [то есть неволнікъ значітъ по Руски] которое прегрѣшеніе како вошло, послѣдовано въ подлінныхъ писмахъ Прокопія Цесаріискаго Гіорнанда, и Бенда, мышлю что се погрѣшеніе должно вмѣніти мягконѣжности языка Італіанскаго, которые да избѣгнутъ жестокости проношенія часто проізглашаютъ извергая літеру напрімѣръ, яко мѣсто Флато Фято, вмѣсто Плаце Пяце, и тако мѣсто Славо Сяво, творяще малое разнство въ проізглашеніи сяво или сцяво, влагая букву Ц. Отсюду случілося что спісатели мало искусные въ языкѣ Італіанскомъ хотяще пісати по латінѣ, не превели, или неположіли Славо но склаво [неволнікъ] еще можетъ быти яко сіе случілося ради малыя пріязни, наіпаче отъ ненавісти ѕѣло велікія отъ Італіанъ, наіболши же отъ оныхъ, которые жівутъ при мори Адріатскомъ, понеже они въ прешедшіхъ временѣхъ отъ сего народа Славянскаго ѕѣло были утомлены, и мало не вси изгублены.

Іоаннъ Дубравіи, спісатель славныи, мнітъ, что сіе реченіе Славо или Словянінъ, проізходітъ отъ Слова, толіко паче что всѣ народы Сарматскіе разсѣянные по многімъ странамъ разстоящымся, глаголюще едінымъ тѣмже языкомъ, проложіли себѣ сами оное имя Словіны.

Мартінъ Кромеръ, началнікъ увѣренія, утверждая тожде, пріложілъ яко оные люди нарекошася Словянами, да назначатъ себѣ истінными твердыми и постоянными въ содержаніи слова даннаго комулібо; и яко въ древніхъ временѣхъ, и не въ давныхъ, оные люди страдали скорѣіше вся тщеты, наіпаче и самую смерть, нежели измѣніти слово. Понеже было между ими позволено сотворіти отмщеніе слова измѣнніку, или преступніку своего слова, пощочіною предъ народомъ, и оружіемъ.

Но оставівъ вышереченная претолкованія сказую, что оное имя славо не проізведеся отъ инуду развѣ отъ имене Славянінъ Слава, которое имя воспріяли вси люди тояжде породы изшедшыя изъ Сармаціи, послѣди Славы толікіхъ ради исправленіи славнѣишіхъ, которыя содѣяли всѣмъ своімъ странамъ сродственнымъ, во утвержденіе вящшее сея истінны, окончавали имяна собсшвенная своіхъ правітелеи и Королеи славнѣішіхъ, сімъ гласомъ Слава или Славянінъ якоже на прімѣръ; Станіславъ, Венцеславъ, Владіславъ, Доброславъ, Радославъ, Болеславъ, и иная тако учіненная имена.

Многіе искусные спісатели, имѣютъ сіцевое мнѣніе предреченное.

Іереміи Русянінъ утверждаетъ тое во опісаніи о знаменітыхъ бояхъ случівшіхся при граніцахъ Россіискіхъ въ лѣто 1118, сказуя: наріцаются Славяне [якоже изобрѣтаю, въ древніхъ изданіяхъ нашіхъ предковъ, ] за многія побѣды исправленыя и явно учіненныя отъ ніхъ,

Бернардъ Юстініанъ, спісатель Венецкіи, между иными многіми, исповѣдуетъ въ третіеи кнігѣ Історіи Венецкои, яко Славяне прітяжали сіе славное имя чрезъ оружіе, и самымъ дѣломъ слава пріродная, и наслѣднічная во оружіи, пріналежітъ Славяномъ паче, нежели инымъ народомъ свѣтскімъ. Понеже носіли своя побѣдітелная оружія во Асію, въ Европу, и Аѳріку, подъ имяны Вандаловъ, Бургундіоновъ, Готѳовъ, Остроготѳовъ, Візіготѳовъ, Гепідовъ, Гетовъ, Алановъ, Верловъ или Еруловъ, Аваровъ, Скірровъ, Гірровъ, Меланкленовъ, Баштарновъ, Певчовъ [Печенеговъ], Даковъ, Шведовъ, Норманновъ, Фенновъ или Фінновъ, Угровъ или Ункрановъ, Маркоманновъ, Квадовъ, Фраковъ, и Ілліріанъ, которые вси были едіна таяжде порода Славянская, тогожде языка. И егда вышли изъ Скандінавіи, ихъ общаго отечества, наріцаліся вси [о кромѣ ілліріановъ и Фраковъ] едінымъ токмо именемъ общімъ Готѳскімъ, отъ сіхъ Готѳовъ воспріяли начало Славяне Антяне, Скірры, Авары, Аланы и протчіе едінаго тогожде отечества Сармаціи.

Готѳы, Ванданы, Візіготѳы, Гепіды, Меланклеіны, и Геты, были разны именами едіными, въ протчемъ же согласоваліся. Были бѣлы тѣломъ, власами желтоваты, возрастомъ веліки, едіныхъ тѣхже законовъ, и тояжде вѣры, и едінъ тоіже языкъ имѣли, наріцаемыи Готѳскіи;

Нынѣ же [понеже суть Вандалы истінные Готѳы, ] невозможно отперется, что Славяне таяжде суть породы съ Готѳами, егда вси спісатели славные въ томъ согласуются, яко Вандалы и Славяне были едінаго тогожде народа: Вестфалы и Освалы были Вандалы же, еще сіи не едінымъ точію и особлівымъ имянемъ, но многіми и разными именами были называеми: Вандалы, Венедами, Вендами, Генетами, Венетами, и Славянами.

Народъ Вандалскои занялъ во Европѣ, отъ сѣвера до полудни, весь оныи кряжь, которыи протязается между моремъ Германскімъ, и Средіземнымъ [Медітерранскімъ] убо того ради Москвітяне, Россіане, Поляки, Чехи, Черкасы, Далматяне, Істріане, Карваты, Бошнаки, Булгары, Рашчане, и протчіе бліжніе, аще и разлічны суть именами своиственными: однакоже были тогожде едінаго племене Вандалского, едінаго языка общаго всѣмъ.

Обрѣтается въ лѣтопісяхъ Россіискіхъ, что прішедъ въ несогласіе Русси, ради обранія новаго Князя, послали въ Вагрію городъ, и въ провінцію, въ прошлыхъ временѣхъ ѕѣло славную Вандаловъ, стоявшую въ нынѣшнеи бліжности Любеки: да бы имѣти каковалибо правітеля отъ онаго народа, имъ во всемъ едінообразнаго. Оныи же народъ послалъ въ Россію трехъ братовъ, проізшедшіхъ изъ едіныя породы, славнѣішіхъ и велеможнѣішіхъ Вандаліи, наріцаемыхъ Рюріка, Сінява, и Трувора. Рюрікъ воспріялъ владѣніе Нова града; Сінявъ поставілъ свое владѣтелство на белѣ езерѣ, а Труворъ воспріялъ Княженіе Пскова, и пребывательство свое во градѣ Сворчехъ. Алане, Вандалы, Шведы, и Бургундяне, были Королевства Полскаго, и имѣли тоіже едінъ языкъ Полскіи, или Славянскіи; Первые Чехи воспріяли начало проізведеніе отъ сіхъ Алановъ.

Верлы, или Эрулы, были отъ сего народа Славянскаго тако наречени, понеже имя Верлы на языкѣ Славенскомъ, значітъ людъ свірѣпыи, жестокіи и гордыи.

Авары, Баштарны, Певчены, и Ѳінни, были отъ тѣхже людеи Славянскіхъ: Авары наріцали своего Царя Хаганомъ, или Коганомъ якоже творяху и Болгары Славяне.

Скірры, и Гірры, были Венеды, или Славяне, которые въ прешедшіхъ временѣхъ жітелствовали такожде въ Дакіи, и тамо названи быша Даки: Прежде же нахожденія Гунновъ, обітали оные въ мѣстахъ купно съ Рімляны; того ради и нынѣ сему пребываетъ память въ Дакіи; понеже въ Молдавіи и во Влахіи [яже есть древняя Дакіа] въ народныхъ пісмахъ, и въ службахъ Божественныхъ употребляютъ языкъ и начертанія Славянская. Молдавы болѣе сходствуютъ своіству нарѣчія Рускаго, якоже Влахи болѣе подражаютъ Рашковцемъ.

Шведы или Швевы, Норманы и Булгары суть такожде люди Славяне: понеже первые суть началородія Норманомъ и Булгаромъ.

Унгряне или Угры, имѣютъ часть тогожде народа Славянскаго.

На конецъ Маркоманны, и Квады толіко прославленные въ повѣстѣхъ, такожде быша Славяне, понеже отъ древняго едінства глаголанія, утверждается пространно едінство породы.

Вси люди вышереченные, употребляли еще отъ тѣхже имянъ своіственныхъ во означеніи Людеи высокопочтенныхъ: якоже Відіміръ, Валуміръ, Сігіміръ, Ѳеодоміръ, Ѳрігіміръ, Свеуладъ или Сісвалдъ, Селіміръ, Гелміръ, Радогастъ, Рахіміръ, Раіміръ, Санхо, Сігізміръ, Візумаръ, Вітізъ, Мізіславъ, Оттокаръ, Вігіславъ, Сімгібанъ, Предеміръ, и Обрадъ, вся имена своіственная Славянъ. Ко свѣтлости и славѣ ихъ, еще прілагается, яко не точію мущіны, но и женщіны въ вѣчную память проізошли оружіемъ, якоже Амазонки, жены бывшые Сарматъ Славяновъ.

 

Перевод (Ю. Е. Куприкова) этого отрывка с оригинала на Итальянском языке:

Перейдем теперь к другим народам, принадлежавшим к славянской нации, но ныне исчезнувшим. Теперь мне представляется необходимым обсудить происхождение и значение имени славяне или словины, которое не является очень древним. Впервые славяне были упомянуты, как замечают многие писатели, Прокопием Кесарийским, который 1070 лет назад описал войну императора Юстиниана с готами. Почти одновременно с ним и Иордан Аланский употребляет имя славян, ясно показывая, что тогда это имя было новым. Упоминает славян в своей Истории и Блонд, описавший за сто лет до падения Римской Империи события, произошедшие за столетие до империи Гонория и Аркадия. Я, однако, считаю, что первым о них упомянул Птолемей Александрийский, который в восьмой таблице помещает славян, называя их ошибочно суланами, в Европейской Сарматии рядом с финнами, которые также были славянами (как утверждает Меланхтон в комментариях к Тациту и Абрам Ортелий в своей «Синонимике»). Петр Марцелл в «Происхождении варваров» называет их силанами и говорит, что это те народы, которые теперь называются склавонами. В прошлом это название, несомненно, часто искажалось и писалось по-разному. Греки, не понимая значение слова «славяне» или «славины», превратили его в склавины, итальянцы — в склавы. Эта ошибка вошла скрытым образом в некоторые экземпляры Прокопия Кесарийского, Иордана и Блонда. Я полагаю, что его ввели итальянцы, которые, как пишет Мартин Кромер, стремясь сгладить все шероховатости в произношении, часто произносят i вместо l (вместо flato говорят fiato, вместо place — piace). Так же и вместо slauo они говорят siauo. Из-за почти одинакового произношения слов siauo и sciauo итальянцы, плохо зная славянский язык, при переводе на латынь стали вместо slavo писать sclavo. Я думаю также, что это можно объяснить и неприязнью итальянцев, особенно тех, что живут на Адриатическом побережье, которые в прошлом сильно пострадали от славян и были ими почти полностью истреблены.

По мнению Иоанна Дубравия, славяне или словины получили своё имя от «slouo», что у сарматов означало «слово», так как все сарматские народы, рассеянные по земному пространству, говорят на одном языке. Из-за единообразия в произношении их и стали называть словины. Это согласуется с утверждением Мартина Кромера о том, что словины получили свое имя от слова, поскольку отличались правдивостью, были тверды и верны данному ими слову. И сегодня у поляков и богемцев весьма порицаются те, кто не держат данного обещания, по их выражению, «добрым словом», при этом люди благородного происхождения готовы пойти на любые лишения и принять саму смерть, нежели изменить своему слову. Тем же, кто все-таки не хранит верность данному обещанию, мстят не только пощечиной, но и оружием.

Однако, оставляя в стороне вышеуказанные толкования имени славян, смею утверждать, что оно произошло не от чего иного, как от славы, поскольку славянин или славон значит не что иное, как «славный». После столь частых триумфов над врагами, чему свидетельством является огромное число завоеванных царств и стран, этот доблестнейший народ присвоил себе само имя славы. На «slaua», означающее «слава», оканчиваются у них имена многих благородных и именитых мужей: Станислав, Венцеслав, Ладислав, Доброслав, Радослав, Болеслав и пр. Это признают многие авторитетные авторы, среди которых и Рейнер Рейнеций. В своем трактате о генетах он отмечает, что славяне получили свое имя от «славы», в которой хотели превзойти все другие народы. Мнение Рейнеция разделяет Еремей Русский, написавший в 1227 году анналы Руссии. Повествуя о военных действиях на границах Руссии в 1118 году, он пишет, «когда Руссия страдала от гражданских усобиц, к нашим границам пришел Крунослав с сильным войском из славян и, сразившись с нашим войском, одержал победу. Сам же Крунослав со своим сыном погиб и был погребен около цитадели под названием Войха. Этот народ многократно опустошал наши границы и проявлял при этом большую жестокость, несмотря на то, что был одной с нами крови. Зовут их славяне (как я думаю и чему нахожу подтверждение в давней традиции наших предков) из-за многочисленных побед и славных дел, совершенных ими». Аймон Монах и Иоанн Авентинский разделяют мнение Еремея, называя славян не только самым знаменитым, но уважаемым и могущественным среди всех народов Германии. Бернард Юстиниан, венетский автор, как и многие другие, открыто говорит о том, что славяне стяжали свое славное имя воинской доблестью. В III кн. «Истории Венетии» он пишет: «Тогда гордый славянский народ вторгся в Истрию и достиг Венетии. В те времена многие племена нападали на Римскую Империю, однако славяне, народ скифского происхождения, стяжал себе славное имя воинской доблестью». Таким образом, этот доблестный народ должен был называться не иначе, как славяне, и именно так и называли его многие ученые мужи, среди которых Гельмольд, аббат Арнольд, Георгий Веренгерий, Сигизмунд Герберштейн, Георгий Чедрено, Иоанн Гербурт, Александр Гвайно, Роберт Гвайно, Джованни Леунклавио, Зильберт Генебрард, Давид Хитрео, Уго Фулвонио. Если имя славян и ново, то слава, завоеванная оружием и кровью, присуща им по природе и унаследована от предков, одержавших славные победы в Азии, Европе и Африке. Назывались они вандалы, бургундионы, готы, остроготы, визиготы, гепиды, геты, аланы, верлы или герулы, авары, скиры, гиры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, шведы, норманы, фенны или финны, укры или ункраны, маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Все они были славянами и имели один язык.

Выйдя изначально из Скандинавии, их общей родины, все эти народы (кроме иллирийцев и фракийцев) назывались одним именем готы. Франческо Иренико говорит о том, что и анты (которые, как мы показали выше на основе свидетельства Прокопия, были настоящими славянами) были готами, привлекая свидетельства Иордана и Аблавия. В 42 главе I книги Франческо Иренико пишет, что от готов происходят славяне, анты, авары, скиры, аланы и другие народы. С этим утверждением согласуются также свидетельства Аблавия, Иордана Аланского и Павла Барнефрида. Прокопий (кн. I «Войны с вандалами») при описании деяний варваров (как он их называет), вторгшихся при Гонории в Римскую империю, говорит, что «в прежнее время готских племен было много, много их и теперь, но самыми большими и могущественными из них были готы, вандалы, визиготы, гепиды, прежде называвшиеся сарматами, и меланхлены. Некоторые авторы называли их гетами. Все они различались по названию, но сходились во всем остальном. Все они имели светлую кожу, доходящие до плеч длинные русые волосы, крупное телосложение и приятную внешность. У них были одни законы, все они имели одну веру, имели один язык, называемый готским, и, как мне кажется, вышли из одного племени, приняв впоследствии различные названия по имени своих полководцев».

Никифор Каллист, Ф. Мартин в своем «Сокращении римской истории» и Луций Фавн разделяют мнение Прокопия. И коль скоро вандалы настоящие готы, нельзя отрицать и того, что славяне также являются готами. Многие известные писатели подтверждают, что вандалы и славяне были одним народом. Так, к примеру, Блонд говорит, что вандалы названные так по имени реки Вандал, впоследствии стали называться славянами. Иоанн Великий Готский пишет, что вандалы и славяне одной нации и отличаются только по названию. М. Адам во II кн. «Истории церкви» говорит, что славяне — это те, кто прежде назывались вандалы. Пьерфранческо Джамбулари пишет, что по многочисленным свидетельствам Барнефрида, Иордана, Мефодия и Иренико в своем древнейшем корне вандалы были готами, даже если впоследствии и стали крайне им враждебны. Подобных примеров история знает немало. Они проживали в той части Германии, где сейчас находится Моравия, Силезия, Богемия, Польша и Руссия, от Германского океана на севере до Истрии и Славонии на юге. В подтверждение этого Джамбулари приводит то красноречивое обстоятельство, что во всех этих провинциях говорят на одном языке. Это же утверждают Альберт Кранций в предисловии к «Саксонии» и Петр Суфрид, причем последний пишет, что древние бойи были изгнаны маркоманами, т. е. вандалами, которые до настоящего времени удерживают Богемию. Таким образом, богемцы — это вандалы, получившие свое имя от древнего названия провинции. Ранее они были маркоманами или, говоря более широко, вандалами. Кроме этого, единство их происхождения подтверждается и единством языка. Далее в той же книге он говорит, что «вестфалы и остфалы были вандалами и назывались валами, поскольку вандалы имели не одно, а несколько различных названий, а именно: вандалы, венеды, венды, генеты, венеты, виниты, славяне и, наконец, валы (согласно Саксону Грамматику, Гельмольду, Сильвию, Кранцию, Иренико, Рейненцию, Лацию и многим другим). Все многочисленные и разнообразные их названия, о которых нет нужды упоминать здесь, можно найти у перечисленных авторов. Из сказанного явствует, что ни один из народов Германии не был так велик, как вандалы, которые выводили свои колонии в Азию, Африку и Европу. В Европе они обосновались на всем протяжении от севера до юга, от Германского моря до Средиземного. По-этому московиты, руссы, поляки, богемцы, черкасы, далматинцы, истрийцы, боснийские хорваты, болгары, рассияне и многие другие народы, хотя и различаются по названию, тем не менее все одной вандальской нации. Это доказывает также их общий язык и наречие. Так пишет Суфрид. Альберт Кранций, желая показать единство славян с вандалами, называет славян не иначе как вандалы, как видно из его книг «Вандалия» и «Саксония». Яркое подтверждение этому дает также Сигизмунд Герберштейн в своей «Московии». Он сообщает, ссылаясь на русские летописи, что, не сумев достигнуть между собой согласия, русские для выбора нового князя призвали правителей из Вагрии, знаменитой в прошлом вандальской провинции, расположенной рядом с Любеком и Голштинским герцогством. Вандалы, которые в то время были очень могущественны и имели то же наречие, обычаи и веру, что и русские, послали к ним трех братьев из числа самых именитых и влиятельных среди них. Ими были Рюрик, Синав и Трувор. Рюрик получил Новгородское княжество, Синав сел на Белом озере, а Трувор получил княжество Псковское и имел престол в городе Изборске. Петр Антропий Померанский также не разделяет вандалов и русских. В «Мюнстере» он пишет, что в области Многоградие, на всем протяжении морского пути от Голштинии до Ливонии жили только вандалы, или славяне. Таким образом, на основе столь авторитетных свидетельств таких серьезных и знаменитых писателей можно уверенно утверждать, что готы, визиготы, вандалы и геты были одной и той же славянской нации. Для большей убедительности я привел здесь некоторые слова из II книги Карла Вагрийского и XI книги Лация, которые, по свидетельству указанных писателей, были в употреблении у древних вандалов:

по свидетельству указанных писателей, были в употреблении у древних вандалов:

Вандальские

Славянские

Русские

baba baba бабка
bieda bieda беда
boditi bosti совать
boty biecve чулки
boy boy бой
brat brat брат
brod brod лодка
buchvuize buchviza книга
cachel cotol котел
chizipati chihati чихать
chtiti htiti хотеть
chvaly huala хвала
culich kulich потир
czerzi cetiri четыре
czetron cetrun цитрон
czysti cisti чистый
dar dar дар
desna desna правая
dol dol долина
dropati darpati брить
dum dom дом
dvuaziuo duoiestuo двое
dyeliti dieliti делить
dyl dil доля
dynia digna арбуз
gladkhi gladki гладкий
gnysti gnyesdo гнездо
golubo golub голубь
grob grob могила
grom grom гром
hora gora гора
hruscha kruscha груша
kada kuda хвост
kaftan coftagn кафтан
kamora camara комната, каморка
kila kila грыжа
klach klak известь
klap hlap холоп
klatiti klatiti колотить
klich kgliuk ключ
klynoti klonuti клонить
koblach klobuch шапка
kobyla kobyla кобыла
koczka macka кошка
kolo kolo колесо
korzen korien корень
kost kost кость
kriti kriti укрывать
krug krug круг
kuchas kuhac повар
kuchinie kuhnina кухня
kurvua kurva проститутка
lagithi laiati лаять
lechchy lachscij легкий
lepsi liepsci более красивый
levu lav лев
libo gliubau любовь
lisy plisti лысый
lopata lopata лопата
lost suietlost свет
loter lotar трус
lug lug луг
lyd gliudi люди
maluasy maluasia мальвазия
masdra mesgra кишки
matiti mlatiti молотить
mayti myti мыть
med med мед
mez mac меч
milikuo mlieko молоко
mincze minza монета
mistr mestar мастер
miziati misciati мочиться
mlady mlad молодой
mogu mogu могу
mucha muha муха
mule mlin мельница
mus musc муж
muy moi мой
myss mysc мышь
nagy nago нагой
nass nasc наш
navavu navo наем
navuchyer nauchyer кормчий
nevuiesta neviesta невеста
novuy nouy новый
okruzij kruzy окруженный
olobo olouo свинец
opuchh opach косой
pakole pachole мальчик
pasti pasti пасти
pavu paun павлин
pechar pehar стакан
perla perla жемчуг
pero pero перо
pflaster implastar припарка
piet pet пять
pisati pisati писать
pitati pitati спрашивать
pithi piti пить
plachta plato плат
placz plaza площадь
plamen plamen пламя
plavuiti plauiti плавать
plesati plesati плясать
plin pun полный
plyge pluchia легкие
pochoy pochoy покой
poczvuati pociuati медлить
pogiti poyti поить
postdye poslye после
potokh potok поток
praczovuati prazouati ожидать потомства
prosach prosiak попрошайка
prositi prositi просить
prut prut прут
prach ptich птица
pust pusto пустынь
rabota rabota работа
razlog raslog разум
razum razum разум
ruzie ruse розы
safran ciafran шафран
saumar kramar погонщик
scarlet scarlat алый
schergiti siati сеять
schorina scorgne сапоги
scoda scoda урон, шкода
sechyra sechyra секира
sediate sedieti сидеть
sedil sedlo сиденье
sestra sestra сестра
siti siati сеять
sledovuaty sliedouati следовать
smitti smiati смеяться
snych snig снег
sobota subota суббота
ssilhan lihan косоглазый
stal stol престол
stati stati стоять
strach strah страх
strossati strossati обтачивать
stuol stuol стол
suuynie suigna свинья
svuager suak свояк
svuanti sveti святой
tanecz tanaz танец
tele tele теленок
tenchhy tanchy тонкий
teneta tonoti ловушка
tepli toplo теплый
teta teta тетя
tisytz tissuchia тысяча
tlaisiti tlaciti заключать
tma tma тьма
tobole tobolaz мешок
tribuch tarbuh живот
truba trubgua труба
truhy truhauo печальный
tuti tucchi толочь
teczouati taczouati танцевать
uncza uncia унция
volk vuk волк
vualiti vuagliati валять
vuasate vesati вязать
vudovuecz vdovaz вдовец
vuich vik вечный
vuidieti vidieti видеть
vuiter vietar ветер
vule voglia воля
vunach vnuch внук
vuoda voda вода
vuoliti volieti выбирать
vuyno vyno вино
vvedro vedro ясно
zalogi zaloghi козни
zhuchar zuchar сахар
ziena zena жена
zima zima холод
ztrevuicz zrevic туфли
zumby zuby зубы
zvuati zvati звать

Для тех, кто знает славянский язык, совершенно ясно, что приведенные выше слова древних вандалов суть славянские. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что готы, остроготы, визиготы, гепиды, геты и вандалы были славянами по национальности и языку. Прокопий Кесарийский, находившийся в войсках Велизария во время его походов против готов и лично посетивший все эти народы, также признает, что все они одной нации, имеют одно имя и говорят на одном языке, по его выражению, готском. О происхождении аланов написал Петр Крусбер в своем труде о северных народах. Он утверждает, что они были венедами, т.е. славянами. Это подтверждают также Еремей Русский в своих анналах и Матвей Меховский, причем последний пишет, что аланы, вандалы, свевы, бургунды жили в царстве Польском и говорили на польском, т.е. славянском языке. Пьерфранческо Джамбулари и Иренико утверждают, что богемы произошли от этих алан, которых Карл Вагрийский называет славянами. Крусбери, Альберт Кранций причисляют к славянским народам также и верлов. Карл Вагрийский пишет, что нашел во Франкфурте рукописную книгу одного автора, писавшего о Германии, в которой убедительно доказывается, что верлы были славянами. Судя по древности манускрипта, пишет Карл Вагрийский, автор мог быть знаком с внуками и правнуками самих верлов, Альберт Кранций в I кн. «Истории вандалов» приводит многочисленные доказательства в пользу того, что герулы и верлы были славянами.

Однако Гельмольд устраняет все сомнения, помещая верлов среди славян, живущих на Венедском море. По свидетельству Рейнеция, они проживали по реке Haluelo. Некоторые писатели ошибочно называют их герулами, но настоящим их именем было верлы, что на славянском языке означает гордый, жестокий, надменный народ. О том, что именно эти качества историки приписывали верлам, пойдет речь в надлежащем месте. Авары, бастарны, певкины и финны (как пишут Захарий Лилий, Иренико, Абрам Ортелий в Синонимике и Меланхтон в комментариях к Тациту) также были славянами. Автор, описавший жизнь королей Франции Пипина, Карла Великого и Людовика, открыто говорит о том, что авары были одной крови со славянами. Этому автору, бенедиктинскому монаху (как пишет Ортелий), бывшему в тесной дружбе с Людовиком, в этом можно безусловно доверять, так как в его время авары еще существовали. Своего короля они, как и славяне былгары, называли Каган или Коган. Иоанн Дубравий, причисляя к славянам скиров и гиров, пишет, что та Сарматия, которая по Птолемею граничит на востоке с Меотийским болотом и Танаисом, на западе с Вислой, на севере с Сарматским океаном, и на юге с Карпатскими горами, была общей родиной всех народов, которые теперь называются славянами, а прежде именовались гиры, скиры, сербы и венеды. Карл Вагрийский также утверждает, что скиры и гиры были венедами, т.е. славянами. По общему мнению многих писателей, в прошлом они жили в Дакии и назывались даками, причем перед вторжением гуннов, как пишет Бонфиний, жили в этих местах вместе с римлянами. Память об этом и сейчас сохранилась в Дакии, поскольку в Молдавии и Валахии (которая и является древней Дакией) в общественных надписях и религиозных службах используется славянский язык и письмо. Молдаване по наречию близки к руссам или московитам, валахи больше схожи с рассианами. Как утверждают Джамбулари, Крусбер и Иренико, шведы или свевы, что одно и то же, норманы и булгары суть славяне. Джамбулари пишет о них так: «из обширнейших границ Скандии многократно выходили бесконечные полчища и бесчисленные толпы народов: аланы, славяне (к которым относятся богемцы и поляки), шведы, которые дали нам норманов, и булгары». По свидетельству Вольфганга Лация, норманы являются потомками маркоманов, причем Сигиберт, Эйнгард и другие писатели того времени, к норманам, среди прочих, относили и руссов. Об этом пишет Абрам Ортелий в истории Дании, ссылаясь на Лация.
Об ункранах упоминает Эйнгард Монах в жизнеописании Карла Великого, где причисляет их к славянам. Видукинд Монах, как видно из «Синонимики» Ортелия, одних из них называет укры, других ункраны. Наконец, маркоманы и квады, столь знаменитые в античной истории, происходили из победоносного племени славян, поскольку Корнелий Тацит и Альберт Кранций (в 14 гл. I кн. «Вандалии») называют их вандалами. И Еремей Русский в своих «Анналах Московии» пишет, что маркоманы являются настоящими славянами. В подтверждение своего мнения он поместил в своих анналах высеченную в камне надпись, которую он обнаружил в стране маркоманов, когда сопровождал посла князя Московии к императору в Вену:

STYN OUUY UKLOPYEN BYLIE JESTI MERA SGODE, KRUKOUUYE NASS MARKOMAN. I BRETE SLAVNOV, LYTOU BOYA NASGA.. MARKOMAN PROYDE. NI SLAUNOu..STyN.. POKOy.. LyTH v VIKA.

Это не что иное, как славянские слова, поскольку славяне их почти также и произносят, а именно:

STINA OVVA VKLOPIENA BILIEG IEST MIRA SGODE KRVKOVYE, NAS MARKOMAN I BRATIE SLAVNOVIEH, LITABOYA NASCEGA.. MARKOMAN PROYDE, NI SLAVNI.. STINA.. POKOI.. LITH VVIKA.

На нашем языке это прозвучит так: этот камень был вырезан в знак мира, заключенного между нами, маркоманами, и братьями славянами, года нашей войны.. маркоман пройдет, не славянин.. камень.. мир.. на вечные времена.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что маркоманы были славянами, поскольку единство языка в прошлом доказывает единство происхождения. Ведь мы относим к одному народу всех тех, кто с самого рождения с молоком матери усвоил тот или иной язык. Кроме перечисленных выше авторитетных свидетельств ученых мужей и знаменитых писателей, с помощью которых мы показали, что все перечисленные выше народы были славянами, единство их происхождения можно доказать и по личным именам, упоминаемым разными авторами, описывавшими историю готов и других северных народов. Вот эти имена: Видимир, Валамир, Сигимир, Теодомир, Фригимир, Свеулад (или, как другие ошибочно пишут, Сисвальд), Селимир, Гельмир, Радагаст или Радагаз, Рахимир, Раймир, Санко (один, как пишет Дольон, правил в Испании в 823 г., другой в 1064 г.). Есть там также Сигизмир, Визумар, Витиз, Мисислав или Мислав, Откар, Визислав, Сингибан, Предимир и Обрад. Эти имена собственно славянские. К блеску и славе славян следует прибавить и то обстоятельство, что не только мужчины, но и женщины обессмертили свои имя воинской доблестью. Я имею в виду амазонок. По свидетельству Крусбера и Горопия (VIII кн. «Амазонок»), они были женами славян сарматов. Завершив на этом первое знакомство с различными народами, рассмотрим теперь их происхождение и деяния. Начнем со славян готов.